Üst Politika Belge Yönetimi

Ekleyen Element Bilgisayar

Üst Politika Belge Yönetimi

Üst Politika Belge Yönetimi

Üst Politika Belge Yönetimi Makro düzeyde belirlenen Üst politika belgeleri kapsamında Kalkınma Planı, Hükümet planı, Orta vadeli programlar, Orta Vadeli Mali Plan ve Yıllık Planların ilgili mevzuatlar doğrultusunda ilişkili şekilde kayıt altına alınmasını, kayıt altına alınan üst politika belgeleri ile kurum düzeyinde belirlenen stratejik plan performans bütçe bağlantılarının geliştirilmesini, tüm bu ilişkilendirilmiş entegre verinin yetki dahilinde izlenebilirliğini ve raporlanmasını amaçlamaktadır.

Bilgi teknolojileri ve dijital dönüşüm kapsamında kurumların orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilkeleri ve politikaları, hedefleri ve öncelikleri ve bunlara ulaşmak adına izlenecek yolu ve yöntemleri içeren strateji belgeleri; kapsamına ilişkin faaliyetleri amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleyen ve gerçekleştirme esaslarının bütününü içeren politika belgeleri vb. gibi üst belgelerin hazırlanması çalışmalarını kapsamaktadır.

Kurumların strateji belgeleri, Kalkınma Planları, Hükümet Programları, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Tedbirler, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon (YOİKK), Öncelikli Dönüşüm Programları, Birlik Huzur ve Demokrasi Eylem Planı gibi belgeleri ve konu ile ilgili hazırlanan üst politika belgeleridir.

5018 Sayılı Kanunda Üst Belgelerin Önemi

 • 5018 sayılı kanunun en önemli amacı, kalkınma planı ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir.
 • 5018 sayılı kanunun 9.maddesine göre stratejik plan, kalkınma planları, programlar ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda hazırlanmalıdır.
 • 5018 sayılı kanunun 11.maddesine göre, üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından bakana karşı sorumludur.
 • 5018 sayılı kanunun 13.maddesine göre, bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde hazırlanmalı, uygulanmalı ve kontrol edilmelidir.

Üst Politika Belgeleri için Yapılacak Ana Başlıklar

 • Kalkınma Planları
 • Hükümet Programları
 • Orta Vadeli Programlar
 • Yıllık Planlar
 • Tedbirler
 • Öncelikli Dönüşüm Programları
 • Yatırım Ortamını iyileştirme Koordinasyonları
 • Gelişmeler

Ana Başlıkları altında hazırlanmaktadır.

Yazılım firmamızın yapmış olduğu Üst Belge Yönetim Sistemi yukarıda paylaşmış olduğumuz bilgilerin tamamını web ortamına taşıyarak bir yazılım haline getirmiştir. Üst Belge Yönetim Sisteminin kamu kurumlarına getirdiği faydaları bu başlık altında inceleyebiliriz.

 • Üst düzeydeki politika belgeleri kalkınma planları, orta vadeli plan ve programlar, yıllık programlar ile sektörel ve tematik konularda hazırlanan strateji belgeleri karmaşık bir yapıdan kurtularak sistematik bir yapıya bürünür.
 • Tüm süreçler ve sonuçları sürekli izlenebilir, kontrol edilebilir, ölçülebilir, analiz edilebilir hale gelir.
 • Kurumdaki birimler tarafından veri akışındaki aksaklıklar tamamen ortadan kalkarak sistemli bir hal alır.
 • Üst politika belgeleri, stratejik plan ve bütçe bağlantısının geliştirilmesi ve orta vadeli hedeflerle ilişki kurulması, karar verme sürecinin etkinliğini artırır.
 • Kalkınma planları esas alınarak hazırlanacak olan stratejik plan, plan-bütçe ilişkisinin kurulmasında atılacak en önemli adımdır.
 • Farklı dönemlerde hazırlanan planlar, tek bir veri tabanında toplanarak önemli bir veri ambarı oluşturur.
 • İş zekası entegrasyonu ile tüm veriler nitelikli raporlara dönüşür.

Firmamızın tamamen web tabanlı ve iş zekası yazılımı ile entegre edilebilir, Üst Belge Yönetim Sistemi çeşitli kamu kurumlarında aktif olarak kullanılmaktadır.

Üst Politika belge entegrasyonlu stratejik plan yazılımı

Üst Politika Belge Entegrasyonlu Stratejik Plan Ve Performans Esaslı Bütçeleme Sistemine göz atmanızı tavsiye ederiz.

Yazılımlarımız için Sunum Yada Demo Talebinde bulunun